Digitaal bladeren

FiKks: pak geldzaken aan  voordat het geldzorgen zijn
Auteur:

FiKks: pak geldzaken aan voordat het geldzorgen zijn

Op 1 oktober jl. vond tijdens een sfeervolle bijeenkomst in de Statenzaal van het Noord-Brabants Museum de introductie van FiKks voor ’s-Hertogenbosch plaats. Na een welkomstwoord door gastheer Martin Houben, bestuursvoorzitter Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken, werd de avond officieel geopend door burgemeester Mikkers. Bijna 100 Bossche ondernemers en een aantal organisaties die zich inzetten voor mensen die in armoede of met schulden leven, werden door verschillende sprekers geïnformeerd over het belang van financieel gezonde werknemers. Hoogtepunt was het gloedvolle betoog van oud minister Jeroen Dijsselbloem, FiKks-ambassadeur van het eerste uur.  Drie sprekers van die avond willen we graag wat meer laten vertellen over FiKks: het wat, het hoe en het waarom.

Tekst en interviews: Marijke Boesten

Ron Steenkuijl

Ron Steenkuijl:“Mensen van vlees en bloed die we – desgewenst
anoniem – maar wel met digitale snelheid en
beschikbaarheid, met elkaar in contact brengen”

Ron Steenkuijl,  voorzitter van Stichting Helden van de Wil, in het dagelijks leven directeur Corporate Affairs van ADG Dienstengroep, maakt zich sterk voor, zoals hij het noemt: “de digitale vrijwilliger” waarbij het niet gaat om een algoritme, robot of een of ander schimmig mechanisme op de achtergrond maar over “mensen van vlees en bloed die we -desgewenst anoniem – maar wel met digitale snelheid en beschikbaarheid, met elkaar in contact brengen”.
Hij heeft het over FiKks, de app voor mensen die moeite hebben om iedere maand rond te komen, die achterlopen met betalingen en die slecht slapen omdat ze niet meer weten hoe ze de rekeningen moeten betalen. Dat zijn er helaas te veel in ons land. “Maar liefst een op de vijf heeft betalingsproblemen”, zo vertelt Geert Snijders, voorzitter van de Stichting Netwerk tegen Armoede. Maar daarover later meer. Terug naar FiKks waarbij buddy’s mensen via de app helpen met het terugdringen van schulden en het op orde brengen van hun financiën.

Hoe kom je aan je buddy’s, want zo worden de digitale vrijwilligers genoemd, en wat moeten ze kunnen?
“Niet alleen het bedrijfsleven is een goede vindplaats voor buddy’s. We denken ook dat mensen, werkzaam (in de financiële dienstverlening) bij hulporganisaties én gemeentes, een prima buddy zouden kunnen zijn. Ze hebben kennis en ervaring, en idealiter, helpt FiKks hun ook nog het werk makkelijker maken” aldus Ron. “Het is mogelijk, daar loopt nu de eerste pilot voor, dat alle informatie die de gebruiker samen met de buddy in FiKks heeft ingevoerd, met één druk op de knop wordt overgedragen aan bv de schuldhulpverlening van de gemeente”. “Want”, zo gaat Ron verder, “natuurlijk kunnen de buddy’s niet alle problemen aan. Ook al starten ze met een e-learning en volgt er ieder half jaar een aanvullende training én is er een helpdesk voor vragen als de buddy er zelf niet meer uitkomt”. “FiKks is niet bedoeld voor de complexere situaties, maar voor mensen die een beperkt aantal schuldeisers hebben (3 tot 5). Ook gaan we uit van een beheersing de Nederlandse taal op basisniveau. We willen met FiKks bereiken dat de gebruiker allereerst inzicht krijgt in zijn financiën om vervolgens met hulp van de buddy de betalingsachterstand aan te pakken. Het uiteindelijke doel is rust en minder of zelfs geen zorgen”.

Geert Snijders

Geert Snijders: “een groeiend besef in de samenleving, dat schulden, en de mogelijk daaruit voortvloeiende armoede een halt moet worden toegeroepen, biedt kansen voor FiKks”

Minder schulden door FiKks
“FiKks kan een belangrijk preventief middel zijn om schuldenproblematiek te voorkomen” vertelt Geert Snijders. “FiKks kan, mits op grote schaal ingezet, veel mensen helpen om (grote) schulden te voorkomen en de bestaande op te lossen. Eigenlijk heeft iedereen tegenwoordig wel een of meerdere schulden, denk bv aan je hypotheek, maar het gaat om de mate waarin deze hanteerbaar zijn. En dat is niet voor iedereen in dezelfde mate weggelegd. Zelfredzaamheid wordt overschat. Sommige mensen zullen zelfs altijd intensieve hulp nodig blijven hebben” vertelt Geert. Uit recent onderzoek van Rigo blijkt dat de leefbaarheid in de armste wijken in Nederland steeds slechter wordt. “De samenleving zal zich er dan ook op moeten voorbereiden dat er een groep mensen is die het nooit alleen zal redden. Gelukkig lijkt dat besef in de maatschappij te groeien” aldus Geert. “We kunnen niet meer volstaan met een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. We moeten perspectief bieden aan mensen die langdurig in armoede leven, ze een kans op een nieuwe start geven. Om dat te bereiken zal een drastische schuldsanering moeten plaatsvinden, een pardon uitgewerkt door de landelijke overheid”. Geert gelooft dat het groeiende besef in de samenleving, dat schulden, en de mogelijk daaruit voortvloeiende armoede een halt toe te roepen ook kansen biedt voor FiKks. Juist omdat het om zoveel mensengaat die geholpen moeten worden, kunnen gemeenten en welzijnswerk dit niet alleen. “De samenleving met buddy’s kan dit wel”.

Ron’s vraag aan Geert of het mogelijk is dat er in ’s-Hertogenbosch een loket komt zodat de FiKks buddy’s indien nodig off-line informatie kunnen overdragen, past binnen de visie van Geert. “Er zou meer orde geschapen kunnen worden in ’s-Hertogenbosch, meer samengebracht kunnen worden; er wordt dan ook al gesproken over de mogelijkheid van één loket. Als iemand zich meldt bij de ene organisatie zouden ze meteen een totaal pakket aangeboden moeten krijgen. En FiKks kan daar deel van uitmaken. Daar is wel een vergaande samenwerking voor nodig en de regierol daarbij hoort de gemeente te nemen. Maar dat betekent niet dat de gemeente die samenwerking zelf moet organiseren. De opdracht om dit tot stand te brengen zouden ze ook kunnen geven aan de Stichting Netwerk tegen Armoede.”

Martin Houben

Martin Houben:”als mensen zich eerder melden voor hulp ….kan ook een bank, juist in het beginstadium van problemen, die bieden.”

Verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven
Bij de Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken is het besef dat zelfredzaamheid niet voor iedereen is weggelegd al eerder ingedaald verteld Martin Houben. “Een van de thema’s van de maatschappelijke agenda is Financiële Zelfredzaamheid: zorg voor een voldoende financiële buffer voor o.a. pensioen en zorg op latere leeftijd. Wij hebben dat uitgebreid. Immers voor een grote groep mensen is de toekomst het einde van de maand: is er nog voldoende geld om de rekeningen te betalen?” “Daarom zijn we begin 2018 gestart met het project Financiële Zelfredzaamheid. Waar het om gaat is dat de klant uitgangspunt is. Daar stemmen we onze dienstverlening op af. De vraag die de adviseur zich bij ieder advies moet stellen is: “Levert dit advies toegevoegde waarde voor een Financieel gezond leven voor deze klant”. En dat betekent een omslag in het werken van de klantadviseur, aldus Martin. Hij vertelt dat er veel is gedaan het afgelopen jaar, “een inspiratiebijeenkomst met Nadja Jungmann voor alle medewerkers waarin bewustwording over de gevolgen van het leven in armoede en/of met schulden centraal stond. Ook hebben de klantadviseurs speciale gesprekstrainingen gevolgd om signalen over financiële problemen te leren herkennen. En zijn er informatiebijeenkomsten geweest waar de werkwijze van de schuldhulpverlening van de gemeenten in het werkgebied van de Rabobank is toegelicht. Maar ook: hoe kunnen wij Rabobank adviseurs klanten, als de mogelijkheden die wij zelf kunnen bieden niet meer toereikend zijn, zo goed mogelijk verwijzen voor verdere hulp.”
“De Rabobank wil en kan een verbindende rol op zich nemen. Niet alleen door samen te werken met gemeenten en andere hulporganisaties, maar ook door bij het Bossche bedrijfsleven bewustwording te creëren over het belang van financieel gezonde werknemers. Zo hebben we samen met FiKks op 1 oktober de top 100 sessie georganiseerd.”
Omdat lokale aanjagers nodig zijn hoopt Ron dat de Rabobank een aanjagende rol kan en wil blijven vervullen in het verder uitdragen van FiKks “Ja” aldus Martin, “wij vinden zelfredzaamheid heel belangrijk en in het daarvoor benodigde pakket past FiKks. Maar we zien ook een voorbeeldrol voor ons weggelegd”. Martin heeft zich inmiddels aangemeld als buddy “en er volgen er meer, ik ga onze mensen enthousiasmeren om dat ook te doen.”
Geert ziet voor banken een belangrijke rol weggelegd: zij zouden coulant(er) kunnen zijn. “Heel belangrijk is het” aldus Martin “dat mensen hun problemen aankaarten, dat ze open en transparant zijn. Dán kunnen wij kijken of maatwerk mogelijk is. Een bank zegt niet alleen maar neen”.

Tot slot, waar hopen ze op, wat zouden ze samen willen bereiken?
Ron “Als Bosschenaar zou ik het hartstikke gaaf vinden als juist de stad Den Bosch laat zien dat het anders kan en dat graag in samenwerking met alle initiatieven die er al zijn. FiKks is van niemand een concurrent en wil hoogstens aanvullend zijn”.
Geert “Armoede is vreselijk; het levert stress op en het leidt ertoe dat kinderen de talenten die ze hebben niet kunnen ontplooien. Armoede is een kwaad, echt een kwaad. Een kwaad dat het liefst helemaal wordt uitgebannen of in ieder geval zo klein mogelijk gemaakt. Ik zie dat als een morele plicht van een rijke samenleving zoals hier in ’s-Hertogenbosch.”
Martin “Uiteraard hoop ik dat de schuldenproblematiek minder wordt en dat mensen geholpen worden. Dat kan als mensen zich eerder melden voor hulp. Dat ze hulp zoeken, vragen en accepteren als die geboden wordt. En dat ze begrijpen dat ook een bank die hulp, juist in het beginstadium van problemen, kan bieden.” Alle drie willen ze samen verder bouwen aan een sterk Bosch collectief en roepen ’s-Hertogenbosch op mee te doen. Samen FiKksen wij het!

De fiKks-app helpt mensen met schulden te bepalen welke het eerst moeten worden afgelost om escalatie van schulden te voorkomen.
De app matcht een gebruiker aan een buddy. Samen brengen ze de financiële situatie in kaart, prioriteren, en kijken hoe ze kosten kunnen verlagen en inkomsten kunnen verhogen.

Doel
1. Het matchen van schuldenaar met een buddy, al dan
niet anoniem voor de schuldenaar.
2. Het gezamenlijk opstellen van het schuldendossier, op een eenvoudige en overzichtelijke manier.
3. Het online organiseren van kostenverlagende en
inkomen verhogende maatregelen

Effect
Het gewenste effect is dat via de app mensen laagdrempelig en desgewenst anoniem ondersteuning krijgen bij financiële problemen.

Wilt u zelf FiKks gebruiken of buddy worden: https://wijgaanhetfikksen.nl/.
Wilt u als bedrijf meedenken en/of meedoen neem dan contact op met de Rabobank:
Communicatie.s-hertogenbosch@rabobank.nl.

 

0 Reacties uitgeschakeld voor FiKks: pak geldzaken aan voordat het geldzorgen zijn 391 03 december, 2018 Interviews, Nieuws december 3, 2018

Facebook Comments